[TH NHÂN DÂN] Sự ủng hộ của chính quyền và tiến độ thần tốc của dự án Danko City TN
08/05/2020
https://www.youtube.com/watch?v=no5HaInCFmA&feature=youtu.be