[TH Thái Nguyên] Tiến độ dự án Danko City ngày 18.6.2020
20/06/2020
https://youtu.be/hAj0VT5FIck