[TH TP.THÁI NGUYÊN] QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CAO NGẠN
08/05/2020
https://www.youtube.com/watch?v=iV_4ehKKPkA&feature=youtu.be