Tháp biểu tượng Victory - Ngọn hải đăng dẫn lối chiếu sáng KĐT Danko City
08/01/2021
https://youtu.be/0WjiRtUv1j4